သံမဏိအေဆာက္အဦးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.

သံမဏိအေဆာက္အဦးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း  အိမ္ေခါင္မုိးေဘာင္ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ္အေဆာက္အဦးသံေဘာင္၊ ယာဥ္ရပ္နားရန္

read more

ระบบลูกกลิ้งลำเลียง

ระบบลูกกลิ้งลำเลียง Roller Conveyor System คือ เป็นระบบลูกกลิ้งที่เป็นตัวพาชิ้นงาน อุปกรณ์ลำเลียง (Conveyor) ใช้ลำเลียงในแนวราบทางตรงหรือทางโค

read more

วาล์วกับดักไอน้ำ

วาล์วกับดักไอน้ำ (Steam Trap) เป็นวาล์วควบคุมแบบอัตโนมัติโดยทำหน้าที่เป็นตัวปล่อยน้ำคอนเดนเสท(Condenser) ที่อยู่ในท่อไอน้ำออกมาภายนอกร

read more

วาล์วกับดักไอน้ำ

วาล์วกับดักไอน้ำ (Steam Trap) เป็นวาล์วควบคุมแบบอัตโนมัติโดยทำหน้าที่เป็นตัวปล่อยน้ำคอนเดนเสท(Condenser) ที่อยู่ในท่อไอน้ำออกมาภายนอกร

read more

วาล์วกับดักไอน้ำ

วาล์วกับดักไอน้ำ (Steam Trap) เป็นวาล์วควบคุมแบบอัตโนมัติโดยทำหน้าที่เป็นตัวปล่อยน้ำคอนเดนเสท(Condenser) ที่อยู่ในท่อไอน้ำออกมาภายนอกร

read more